Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Śremie

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykluczeniu i odrzuceniu oferty.

Śrem, dnia 16.10.2014 r.

PT.2370.7.7.2014

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego pod nazwą „IV etap budowy strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie ,Roboty dekarskie – Pokrycie dachowe nad częścią socjalną” PT.2370.7.2014”

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, WYKLUCZENIU WYKONAWCÓW I ODRZUCENIU OFERTY

 

I.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984,1047,1473 z 2014 r. poz. 423,768,811,915) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia w pod nazwą
„IV etap budowy strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie ,Roboty dekarskie – Pokrycie dachowe nad częścią socjalną” wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 2, tj:

KiK Sp. z o.o. Sp. Komandytowa

Ul. Sportowa 6a

63-500 Ostrzeszów

tel. 62 732 33 30

fax. 62 732 33 31

e:mail biuro@kiksc.pl

Wartość brutto za cały okres trwania umowy – 85.994,97 zł brutto

 

uzasadnienie

 

Oferta odpowiada wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ustawie Pzp oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów z pośród innych złożonych ofert w przedmiotowym postępowaniu, w kryterium najniższej ceny.

W postępowaniu złożono 2 oferty.

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

wartość brutto

Ilość punktów w kryterium cena 100%

1.

 

Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe

“SMOCZYK” Radzisław Smoczyk

Ul. Jagienki 22

64-100 Leszno

tel. 501 329 076

fax. 65 527 12 34

e:mail radis22@tlen.pl

 

118.413,54

 

Oferta odrzucona / Wykonawca wykluczony                                            

2.

 

KiK Sp. z o.o. Sp. Komandytowa

Ul. Sportowa 6a

63-500 Ostrzeszów

tel. 62 732 33 30

fax. 62 732 33 31

e:mail biuro@kiksc.pl

 

85.994,97 zł

 

100 pkt

 

II.  W toku prowadzonego postępowania w formie przetargu nieograniczonego pod nazwą  IV etap budowy strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie, Roboty dekarskie – pokrycie dachowe nad częścią socjalną PT.2370.7.2014  Zamawiający na podstawie art. 24 ust 2 pkt. 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz 984,1047,1473 oraz z 2014 r. poz. 423,768,811,915) wykluczył  ofertę  numer 1       z ceną oferty  118.413,54 zł brutto.

Zgodnie z art. 24 ust 4 ustawy Pzp ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

uzasadnienie

 

w toku badania przez Zamawiającego złożonych ofert na IV etap budowy strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie, Roboty dekarskie- Pokrycie  dachowe nad częścią socjalną, którego otwarcia dokonano w dniu 29.09.2014 g. 10:15 Zamawiający stwierdził niezgodność złożonej oferty numer 1      z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale III ust 1 SIWZ Zamawiający wymagał złożenia oświadczeń i dokumentów, m.in.      Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres       prowadzenia  działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz  z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ wraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót spełniających warunki określone w rozdziale III ust 1 pkt 2 SIWZ , określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących , czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,

W złożonej ofercie numer 1 na stronie numer 6 znajduje się załącznik numer 5 do SIWZ , w którym wykazano 4 roboty budowlane. Robota pierwsza i czwarta spełnia wymagania postawione przez Zamawiającego. Natomiast robota druga i trzecia nie spełnia tego warunku, gdyż za robotę budowlaną podobną zamawiający uzna robotę budowlaną w zakresie objętym przedmiotem zamówienia tj. Roboty dekarskie  o wartości brutto co najmniej 50.000,00 PLN każda, oraz wykaże, że roboty te zostały  wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Z kolei Państwa roboty przedstawione w drugiej pozycji dotyczą robót rozbiórkowych, robót tynkarskich, malarskich i posadzkowych, stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalacji elektrycznych. Natomiast roboty przedstawione w pozycji numer trzy przedstawiają szereg prac remontowo – budowlanych co uniemożliwia prawidłowe oszacowanie wartości robót dekarskich (remont dachu hali magazynowej).

W celu rzetelnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający na podstawie art. 26 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2013 poz 984,1047,1473 oraz z 2014 r. poz. 423,768,811,915)  wezwał firmę Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe “SMOCZYK” Radzisław Smoczyk do uzupełnienia dokumentów, w terminie do dnia 06.10.2014 r. godz.10:00. Na podstawie złożonych przez w/w firmę dokumentów , nie można stwierdzić spełnienia  warunków udziału w postępowaniu, gdyż przedstawione dokumenty nadal nie spełniają wymaganych warunków udziałów w postępowaniu określonych w III ust 1 pkt 2 SIWZ.

Zważywszy powyższe orzeczono jak w sentencji.

 

III. Zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 r.984,1047,1473 oraz z 2014 r. poz.423,768,811,915 ) umowy w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia                o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub drogą elektroniczną do Wykonawcy     z uwzględnieniem art. 183 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2013 r. poz. 984,1047,1473 oraz z 2014 r. poz.423,768,811,915)

W związku z powyższym zaprasza się firmę:

KiK Sp. z o.o. Sp. Komandytowa

Ul. Sportowa 6a

63-500 Ostrzeszów

tel. 62 732 33 30

fax. 62 732 33 31

e:mail biuro@kiksc.pl

do siedziby Zamawiającego w dniu 27.10.2014 r. godz. 12:00 celem podpisania umowy.

 

Na podstawie art. 27 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (.Dz. U. z  2013 r. poz. 984,1047,1473 oraz z 2014 r. poz.423,768,811,915) Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania pisma na adres e:mail: kppspsrem@psp.wlkp.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".