Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Śremie

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamarze zawarcia umowy IV etap budowy strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie Zasilenie centrali wentylacyjnych, oświetlenie terenu - zamówienie uzupełniające

Śrem: IV etap budowy strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie Zasilenie centrali wentylacyjnych, oświetlenie terenu - zamówienie uzupełniające
Numer ogłoszenia: 405796 - 2014; data zamieszczenia: 10.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Śremie, Plac Straży Pożarnej 1, 63-100 Śrem, woj. wielkopolskie, tel. 61 2220720, 61 8984962, faks 61 8984962 , strona internetowa http://www.kppspsrem.bip.net.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: IV etap budowy strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie Zasilenie centrali wentylacyjnych, oświetlenie terenu - zamówienie uzupełniające.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest IV etap budowy strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie przy ul. Grunwaldzkiej, dz. nr 2291, 2293 i 2294/2. - Zasilenie centrali wentylacyjnych, oświetlenie terenu - zamówienie uzupełniające Kody CPV - CPV 45111200 - 0 ROBOTY ZIEMNE CPV 45310000 - 3 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH CPV 45311100 - 1 ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH CPV 45311200 - 2 ROBOTY W ZAKRESIE MONTAŻU OPRAW, OSPRZĘTU, URZĄDZEŃ ODBIORNIKÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ. MONTAŻ ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH. CPV 45314300 - 4 TRASY KABLOWE (KORYTKA, PUSZKI PODŁOGOWE) CPV 45314000 - 1 INSTALACJA STRUKTURALNA. INSTALACJA TELEWIZJI DOZOROWEJ CCTV. Szczegółowy przedmiot zamówienia określa: załącznik nr 6 - Przedmiar robót Zakres zamówienia obejmuje pozycje 31, 52, 53, 54, ,57 przedmiaru robót podstawowych Wykonawca zapewnia na własny koszt transport odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji. Prace będące przedmiotem zamówienia będą wykonane z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, które powinny odpowiadać co do jakości wymogom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.). Wykonawca dostarczy zamawiającemu materiały i urządzenia zalecane przez projektanta w dokumentacji technicznej lub równoważne. Pod pojęciem równoważne uważa się materiały i urządzenia, które posiadają takie same lub lepsze parametry jak materiały i urządzenia zalecane przez projektanta w zakresie wymagań: jakościowych, wydajnościowych, funkcjonalnych, eksploatacyjnych i niezawodnościowych..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.12.00-0, 45.31.00.00-3, 45.31.11.00-1, 45.31.12.00-2, 45.31.43.00-4, 45.31.40.00-1.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

·         1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

·         2. Uzasadnienie wyboru trybu

Umowa na roboty podstawowe została zawarta w dniu 21.11.2014 rok. Zamówienia uzupełniającego zamierza się udzielić dotychczasowemu Wykonawcy, tj. firmie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Michał Janowski, ul. Powstańców Wlkp 7 d, 63-100 Śrem. Zamówienie uzupełniające zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu numer 219109-2014 i SIWZ. Zamawiający przewidział udzielenia zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych do wysokości środków zatwierdzonych w planie budżetowym Zamawiającego w 2014 roku. Zamówienie uzupełniające polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. Zamówienie uzupełniające jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Roboty objęte zamówieniem uzupełniającym zostały ujęte w przedmiarze robót podstawowych, w poz. 31,52,53,54,57. Uzasadnienie faktyczne: Zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, a zamówienia uzupełniające zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające wynika z konieczności wykonania uziemienia urządzeń klimatyzacji i centrali wentylacji zamontowanych na dachu w celu zabezpieczenia zastosowanych układów automatyki,które nie zostały ujęte w podstawowym projekcie. Uzasadnienie prawne: W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane w odniesieniu do nowych robót polegających na powtarzaniu robót powierzonych wykonawcy, któremu te same instytucje zamawiające udzieliły pierwotnego zamówienia, pod warunkiem że takie roboty pozostają w zgodności z podstawowym projektem, na który udzielono pierwotnego zamówienia zgodnie z procedura otwartą lub ograniczoną. Możliwość zastosowania tej procedury była wskazana w zaproszeniu do ubiegania się o realizacje pierwszego projektu (w ogłoszeniu o zamówieniu) , a całkowita wartość zamówienia na kolejne roboty budowlane jest uwzględniona przez instytucję zamawiającą i procedura ta może być stosowana wyłącznie w okresie 3 lat od chwili udzielenia Zamówienia podstawowego, art. 67, ust. 1 pkt.6 ustawy prawo zamówień publicznych - dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. W zawiązku z powyższym, iż niniejsze zamówienie uzupełniające jako będące poniżej wartości o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej PZP Zamawiający zadecydował o zastosowaniu jako nieobowiązkowo procedury udzielenia zamówienia jak dla zamówień poniżej wartości o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP z wykorzystaniem trybu z wolnej ręki z art. 67 ust.1 pkt.6 PZP.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

·         Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Michał Janowski, ul. Powstańców Wlkp 7d, 63-100 Śrem, kraj/woj. wielkopolskie.

 

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".