Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Śremie

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Jednostka Ratowniczo - GaśniczaD-ca JRG
 
bryg. mgr inż. Mirosław  GrząbkaGodziny urzędowania: od poniedziałku do piątku: 7.30 - 15.30

Telefon: (61) 222 07 33

jrgsrem@psp.wlkp.pl 
kppspsrem@psp.wlkp.pl  

 

Z-ca D-cy JRG: asp. Dariusz Rogasik Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku: 7.30 - 15.30

Telefon: (61) 222 07 34Dowódca Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej jest odpowiedzialny za:

 • prawidłowe, terminowe i zgodne z prawem załatwianie spraw wchodzących w zakres działania stanowiska,
 • sumienne i rzetelne wykonywanie obowiązków służbowych,
 • przestrzeganie obowiązujących zasad dyscypliny pracy i dyscypliny służbowej,
 • przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej,
 • poszanowanie i zabezpieczenie mienia oddanego w jego użytkowanie.

Do zakresu zadań Dowódcy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej należy:

 

1.      organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;

2.      dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji pomocniczych prowadzonych działań ratowniczych;

3.      wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby;

4.      wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych;

5.      przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym;

6.      współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń;

7.      rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach;

8.      realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w jrg;

9.      prowadzenie doskonalenia zawodowego;

10.  udział w aktualizacji:

          a)     stanu gotowości operacyjnej,

          b)     procedur ratowniczych,

          c)     dokumentacji operacyjnej;

11.  udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych;

12.  prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

13.  sporządzanie i przedstawianie komendantowi powiatowemu, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;

14.  prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;

15.  przedstawianie komendantowi powiatowemu wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy oraz wyników z badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;

16.  ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn  i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;

17.  współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami,  w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;

18.  uczestniczenie w pracach, powołanej przez komendanta powiatowego, komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy.

 

 

Dowódca JRG jest upoważniony do:

 1. Kierowania i nadzorowania JRG PSP Śrem.
 2. Wnioskowania w kwestii doboru osób na poszczególne stanowiska oraz wyróżnień i kar w JRG.
 3. Rekrutacji na kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne.
 4. Ustalania szczegółowego rozkładu zajęć szkoleniowych.
 5. Ustalania szczegółowego porządku dnia oraz rozkładu zajęć służbowych w JRG.
 6. Opracowywania szczegółowych zakresów obowiązków dla strażaków pełniących służbę w JRG.
 7. Wnioskowanie o skierowanie podległych strażaków na badania lekarskie celem określenia przydatności do służby.
 8. Korzystanie ze świadczeń przysługujących strażakom PSP wg obowiązujących przepisów.


Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".