Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Śremie

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Śrem: II etap budowy strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie Dach nad wozownią

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.kppspsrem.bip.net.pl


Śrem: II etap budowy strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie Dach nad wozownią
Numer ogłoszenia: 342300 - 2012; data zamieszczenia: 11.09.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Śremie , Plac Straży Pożarnej 1, 63-100 Śrem, woj. wielkopolskie, tel. 61 2810700, 2830655, 2810702.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppspsrem.bip.net.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: II etap budowy strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie Dach nad wozownią.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest II etap budowy strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie przy ul. Grunwaldzkiej, dz. nr 2291, 2293 i 2294-2. - Dach nad wozownią 2. Kody CPV 45216121-8 Roboty budowlane w zakresie obiektów straży pożarnej 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45320000-6 Roboty izolacyjne 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 3. Szczegółowy przedmiot zamówienia określa: załącznik nr 9 do siwz -Przedmiar robót, załącznik nr 10 do siwz - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, Załącznik nr 11 do siwz - rzut dachu A-05, Załącznik nr 12 do siwz - dach nad cz. garażową, stropodach nad cz. biurową - rys gabarytowy K-14, Załącznik nr 13 do siwz - przekrój 1-1, rys. zamienny A-06, Załącznik nr 14 do siwz - przekrój 4-4, rys. zamienny A-09, 4. Zakres zamówienia obejmuje : 1) Pokrycie dachowe - Budynek wozowni ułożenie blachy trapezowej, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z wełny mineralnej i styropianu, wykonanie pokrycia papą termozgrzewalną, montaż obróbek blacharskich oraz rur spustowych , montaż świetlików dachowych, 2) Dach na poziomie 4.70 wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z płyt styropianowych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, wykonanie podkładu z sypkiego żwiru, montaż obróbek blacharskich oraz rur spustowych, 5. Wykonawca zapewnia na własny koszt transport odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji. 6. Prace będące przedmiotem zamówienia będą wykonane z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, które powinny odpowiadać co do jakości wymogom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.). Wykonawca dostarczy zamawiającemu materiały i urządzenia zalecane przez projektanta w dokumentacji technicznej lub równoważne. Pod pojęciem równoważne uważa się materiały i urządzenia, które posiadają takie same lub lepsze parametry jak materiały i urządzenia zalecane przez projektanta w zakresie wymagań: jakościowych, wydajnościowych, funkcjonalnych, eksploatacyjnych i niezawodnościowych..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.61.21-8, 45.10.00.00-8, 45.32.00.00-6, 45.26.00.00-7, 45.42.10.00-4, 45.26.12.10-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 14.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wadium należy wnieść w wysokości 5.000,00 zł (słownie pięć tysięcy złotych) w terminie do dnia 26.09.2012 r. do godziny 10.00. Decyduje data i termin wpływu środków do zamawiającego. 2. Wadium może być wnoszone: 1) w pieniądzu - przelewem na konto Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie nr konta: SBL Śrem 27 9084 0003 0000 3772 2000 0002 z tytułem przelewu Wadium na przetarg nieograniczony na II etap budowy strażnicy- Dach nad wozownią 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 7. Kserokopię wadium (potwierdzenie przelewu lub kserokopię wadium w formie niepieniężnej) należy dołączyć do oferty. 8. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach. 9. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 1) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 9 bez potwierdzania tych okoliczności, 2) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 10. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym. 11. Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez zamawiającego wykluczony a jego oferta odrzucona. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacji, gdy: 1) wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) spowodował, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po jego stronie, 2) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw. Zamawiający zwróci wadium, jeśli wykonawca udowodni, że nastąpiło to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 13. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 13 ppkt 2. 14. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 15. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 16. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 14, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 17. Na wniosek wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zamawiający zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 18. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy. 19. W ofercie należy wpisać nr konta, na które zamawiający ma zwrócić wadium lub dołączyć do oferty upoważnienie do odbioru wadium przez wskazaną osobę.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: tak

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum dwie roboty budowlane podobne do objętych przedmiotem zamówienia. Za robotę budowlaną podobną zamawiający uzna robotę budowlaną w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych o wartości brutto co najmniej 300.000 PLN każda, oraz wykaże, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • dysponują lub będą dysponować minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi. Kierownik budowy musi posiadać co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi, uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz przynależność do Izby Samorządu Zawodowego.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Posiadają dostęp do środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 250.000 PLN

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 4. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w pkt 1 ppkt 4 Rozdziału III (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy), polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów (na zasadach określonych w pkt 4 niniejszego rozdziału), wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w pkt 2 ppkt 5 niniejszego rozdziału dotyczącej tych podmiotów. 5. W przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 4, przedkładane przez wykonawcę kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty. 6. Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1) ofertę cenową, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz, w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale IX pkt 6 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział XVIII pkt 2 siwz) 3) oświadczenie według wzoru zawartego w załączniku nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 4) dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do podpisania oferty albo reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (np. aktualny odpis z właściwego rejestru, pełnomocnictwo wraz z dokumentami potwierdzającymi, że osoba wystawiająca pełnomocnictwo jest do tego uprawniona). 5) kserokopię dowodu wniesienia wadium w postaci przelewu pieniężnego lub kserokopia wadium wniesionego w innej formie 6) kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o przekazany przez Zamawiającego przedmiar robót. (Kosztorys ofertowy ma jedynie charakter pomocniczy i nie podlega ocenie, służy do przedstawienia sposobu obliczenia ryczałtowej ceny oferty. Nie ujęcie przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym jakiejś pozycji określonej w przedmiarze lub błędne opisanie pozycji czy obmiaru, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania tych robót, przy czym Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu. Zamawiający uzna, że wykonawca skalkulował te roboty w innych pozycjach kosztorysu ofertowego.)

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 2) Szczegółowo zmiany oraz warunki, w jakich Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy przedstawione są w załączniku nr 8 do SIWZ stanowiącym wzór umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kppspsrem.bip.net.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Śremie, 63-100 Śrem, Plac Straży Pożarnej 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.09.2012 godzina 10:00 , miejsce: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Śremie, Plac Straży Pożarnej 1 63-100 Śrem sekretariat - pok. nr 401.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

 

Załączniki

ogłoszenie o zamówieniu - Dach nad wozownią (110.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ - DACH NAD WOZOWNIĄ 11.09.2012 (9.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 (42.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 (27.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 5 (39.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 wykaz osob (33kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 7 oswiadczenie przetarg (33.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 8 - Projekt umowy (119.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 9 - Dach nad wozownią - przedmiar robót (28.2kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 9 - Dach nad wozownią - przedmiar robót - (124.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 10 - Specyfikacja techniczna - dach nad wozownią (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 11 -A-05_rzut_DACHU_03 500x930DACH (1)___ (3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 12 -K-14_dach nad częścią garazową;stropodach nad częścią biurową - rysunek gabarytowy_ (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 13 -PSP_Śrem_PRZEKRÓJ 1-1_rys zamienny___ (3.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 14 -PSP_Śrem_PRZEKRÓJ 4-4_rys zamienny__ (2.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".