Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Śremie

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA_Dach nad wozownią. - 24.10.2012 r.

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 342300-2012 z dnia 2012-09-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Śrem
1. Przedmiotem zamówienia jest II etap budowy strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie przy ul. Grunwaldzkiej, dz. nr 2291, 2293 i 2294-2. - Dach nad wozownią 2. Kody CPV 45216121-8 Roboty budowlane w zakresie...
Termin składania ofert: 2012-09-26


Śrem: II etap budowy strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie Dach nad wozownią.
Numer ogłoszenia: 415212 - 2012; data zamieszczenia: 24.10.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 342300 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Śremie, Plac Straży Pożarnej 1, 63-100 Śrem, woj. wielkopolskie, tel. 61 2810700, 2830655, 2810702, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: II etap budowy strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie Dach nad wozownią..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest II etap budowy strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie przy ul. Grunwaldzkiej, dz. nr 2291, 2293 i 2294-2. - Dach nad wozownią 2. Kody CPV 45216121-8 Roboty budowlane w zakresie obiektów straży pożarnej 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45320000-6 Roboty izolacyjne 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 3. Szczegółowy przedmiot zamówienia określa: załącznik nr 9 do siwz -Przedmiar robót, załącznik nr 10 do siwz - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, Załącznik nr 11 do siwz - rzut dachu A-05, Załącznik nr 12 do siwz - dach nad cz. garażową, stropodach nad cz. biurową - rys gabarytowy K-14, Załącznik nr 13 do siwz - przekrój 1-1, rys. zamienny A-06, Załącznik nr 14 do siwz - przekrój 4-4, rys. zamienny A-09, 4. Zakres zamówienia obejmuje : 1) Pokrycie dachowe - Budynek wozowni ułożenie blachy trapezowej, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z wełny mineralnej i styropianu, wykonanie pokrycia papą termozgrzewalną, montaż obróbek blacharskich oraz rur spustowych , montaż świetlików dachowych, 2) Dach na poziomie 4.70 wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z płyt styropianowych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, wykonanie podkładu z sypkiego żwiru, montaż obróbek blacharskich oraz rur spustowych, 5. Wykonawca zapewnia na własny koszt transport odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji. 6. Prace będące przedmiotem zamówienia będą wykonane z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, które powinny odpowiadać co do jakości wymogom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.). Wykonawca dostarczy zamawiającemu materiały i urządzenia zalecane przez projektanta w dokumentacji technicznej lub równoważne. Pod pojęciem równoważne uważa się materiały i urządzenia, które posiadają takie same lub lepsze parametry jak materiały i urządzenia zalecane przez projektanta w zakresie wymagań: jakościowych, wydajnościowych, funkcjonalnych, eksploatacyjnych i niezawodnościowych...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.61.21-8, 45.10.00.00-8, 45.32.00.00-6, 45.26.00.00-7, 45.42.10.00-4, 45.26.12.10-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.10.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Fach Bud Zakład Ogólnobudowlany Paweł Szymkowiak, Strzeszki 9, 63-000 Środa Wlkp, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 347243,08 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 271155,09
  • Oferta z najniższą ceną: 271155,09 / Oferta z najwyższą ceną: 407991,00
  • Waluta: PLN.

 

 

Załączniki

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dach nad wozownią-24.10.2012 (85.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".