Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Śremie

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA II

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 113144-2013 z dnia 2013-03-21 r.

 

Numer ogłoszenia: 131924 - 2013; data zamieszczenia: 04.04.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 113144 - 2013 data 21.03.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Śremie, Plac Straży Pożarnej 1, 63-100 Śrem, woj. wielkopolskie, tel. 61 2220720, 61 8984962, fax. 61 8984962.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1.
  • W ogłoszeniu jest: Informacja na temat wadium: 1.Wadium należy wnieść w wysokości 30.000,00 zł (słownie trzydzieści tysięcy złotych) w terminie do dnia 08.04.2013 r. do godziny 10.00. Decyduje data i termin wpływu środków do zamawiającego. 2.Wadium może być wnoszone: 1)w pieniądzu - przelewem na konto Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie nr konta: SBL Śrem 27 9084 0003 0000 3772 2000 0002 z tytułem przelewu Wadium na przetarg nieograniczony na III etap budowy strażnicy- Roboty budowlane, Roboty instalacyjne sanitarne, Roboty instalacyjne elektryczne 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 7.Kserokopię wadium (potwierdzenie przelewu lub kserokopię wadium w formie niepieniężnej) należy dołączyć do oferty. 8.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach. 9.W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 1)zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 9 bez potwierdzania tych okoliczności, 2)termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 10.Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym. 11.Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez zamawiającego wykluczony a jego oferta odrzucona. 12.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacji, gdy: 1)wykonawca, którego oferta została wybrana: a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c)spowodował, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po jego stronie, 2) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw. Zamawiający zwróci wadium, jeśli wykonawca udowodni, że nastąpiło to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 13.Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 13 ppkt 2. 14.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 15.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 16.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 14, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 17.Na wniosek wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zamawiający zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 18.Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy. 19.W ofercie należy wpisać nr konta, na które zamawiający ma zwrócić wadium lub dołączyć do oferty upoważnienie do odbioru wadium przez wskazaną osobę..
  • W ogłoszeniu powinno być: 1.Wadium należy wnieść w wysokości 30.000,00 zł (słownie trzydzieści tysięcy złotych) w terminie do dnia 15.04.2013 r. do godziny 10.00. Decyduje data i termin wpływu środków do zamawiającego.2.Wadium może być wnoszone:1)w pieniądzu - przelewem na konto Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie nr konta: SBL Śrem 27 9084 0003 0000 3772 2000 0002 z tytułem przelewu Wadium na przetarg nieograniczony na III etap budowy strażnicy- Roboty budowlane, Roboty instalacyjne sanitarne, Roboty instalacyjne elektryczne 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 7.Kserokopię wadium (potwierdzenie przelewu lub kserokopię wadium w formie niepieniężnej) należy dołączyć do oferty. 8.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach.9.W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 1)zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w ust 12 bez potwierdzania tych okoliczności, 2)termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 10.Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym. 11.Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez zamawiającego wykluczony a jego oferta odrzucona. 12.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacji, gdy:1)wykonawca, którego oferta została wybrana:a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,c)spowodował, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po jego stronie,2)wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw. Zamawiający zwróci wadium, jeśli wykonawca udowodni, że nastąpiło to z przyczyn nieleżących po jego stronie.13.Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust 12 pkt 2.14.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.15.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.16.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust 13, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.17.Na wniosek wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zamawiający zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.18.Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.19.W ofercie należy wpisać nr konta, na które zamawiający ma zwrócić wadium lub dołączyć do oferty upoważnienie do odbioru wadium przez wskazaną osobę..

Załączniki

zmiana treści SIWZ z dnia 04.04.2013 r. (15.2kB) Zapisz dokument  

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".