Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Śremie

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

ODPOWIEDZI DO SPECYFIKACJI - 05.04.2013 r.

Śrem dnia 05.04.2013 r.

PT.2370.3.12.2013

 

Udzielenie odpowiedzi

do specyfikacji

 

Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia
29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 nr 113, poz.759 ze późn. zm.), do Zamawiającego zostały wniesione przez Wykonawców, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
III etap budowy strażnicy
dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie
Roboty budowlane
, Roboty instalacyjne sanitarne, Roboty instalacyjne elektryczne PT.2370.3.2013 ,  niżej przytoczone pytania:

Pytanie nr 1

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odpowiedź 1:

Zamawiający potwierdza, iż załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną.

 

Pytanie nr 2

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

 

 

 

Odpowiedź 2:

Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia.

 

Pytanie nr 3

W nawiązaniu do postanowienia § 2 ust. 1 i 2 projektu umowy prosimy o potwierdzenie, że wynagrodzenie ryczałtowe pozostaje stałe w zakresie robót ujętych w dokumentacji załączonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje robót tam nieprzewidzianych, a ponadto, iż obowiązek uwzględnienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy dotyczy wyłącznie kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji, nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych do przewidzenia na etapie oferowania, w szczególności wynikających z błędów/braków w dokumentacji, oraz że w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. Zwracamy uwagę, iż chociaż zgodnie z art. 632 k.c. „Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.", to jednak należy pamiętać, iż rozmiar i koszt prac, o których mowa w treści tego przepisu, dotyczy wyłącznie rozmiaru prac ujętych w dokumentacji przetargowej oraz kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji oraz odbytej wizji lokalnej, nie obejmuje zaś kosztów robót, których wykonanie okazało się konieczne w celu realizacji przedmiotu zamówienia wskutek zaistnienia okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia. Rozszerzenie zakresu zamówienia o roboty nieprzewidziane w dokumentacji projektowej lub koszty niemożliwe do wyceny na etapie ofertowania byłoby sprzeczne z art. 140 ust. 3 PZP w związku z art. 58 § 1 KC, jako wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowią bowiem przedmiotu zamówienia objętego ceną oferty.

 

 

Odpowiedź 3:

Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie roboty ujęte w dokumentacji SIWZ, a ponadto w wynagrodzeniu należy ująć wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, a koszty niemożliwe do oszacowania nie są w tym ujęte.

 

Pytanie nr 4

W nawiązaniu do postanowienia § 2 ust. 3 projektu umowy prosimy o potwierdzenie, że żądanie od Wykonawcy braku roszczeń finansowych związanych z ewentualnym zwiększeniem zakresu robót dotyczy wyłącznie sytuacji, w której Wykonawca nie uwzględnił w swej ofercie zakresu robót wynikającego z udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji, nie obejmuje zaś robót nie wynikających z dokumentacji projektowej.

Odpowiedź 4:

§ 2 ust. 3 dotyczy robót nieujętych przez Wykonawcę a wynikających z dokumentacji projektowej.

 

Pytanie 5

W ramach dokumentacji na stronie internetowej zamieszczono m.in. ,,Zestawienie połączeń kablowych sieć strukturalna okablowanie poziome". Niestety nie można tego pliku otworzyć najprawdopodobniej jest on uszkodzony. Proszę o zamieszczenie prawidłowej wersji tego pliku.

Odpowiedź 5

Dokument pn :,,Zestawienie połączeń kablowych sieć strukturalna okablowanie poziome" został umieszczony ponownie na stronie  internetowej Zamawiającego.

 

Pytanie 6

W ramach dokumentacji na stronie internetowej nie zamieszczono projektu Systemu Sygnalizacji Pożaru. Proszę o zamieszczenie tego projektu.

Odpowiedź 6

Projekt Systemu Sygnalizacji Pożaru został umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

 

 

Pytanie 7

W przedmiarze dotyczącym wykonania instalacji słaboprądowych, w rozdziale nr 3 Instalacja Strukturalna uwzględniono Światłowodowy panel rozdzielczy, a nie uwzględniono szafy GPD w której ma być on zamontowany.

Pytanie: Czy w wycenie należy uwzględnić tą szafę?  Jeżeli tak, to proszę podać zestawienie elementów wchodzących w skład jej wyposażenia.

Odpowiedź 7:

Nie przewiduje się montażu szafy na tym etapie wykonywania prac.

 

Pytanie 8

W przedmiarze dotyczącym wykonania instalacji słaboprądowych, w rozdziale nr 3 Instalacja Strukturalna nie uwzględniono paneli rozdzielczych dla okablowania miedzianego kat.6.

Pytania: Jak należy zakończyć okablowanie miedziane kat.6 od strony GPD? Czy w wycenie należy uwzględnić także panele rozdzielcze dla tego okablowania? Jeżeli tak, to gdzie one będą zamontowane, bo w przedmiarze nie uwzględniono szafy GPD.

Odpowiedź 8:

Nie należy uwzględniać w wycenie paneli rozdzielczych. Kable nie mają posiadać zakończeń.

 

 

Pytanie 9

W przedmiarze dotyczącym wykonania instalacji słaboprądowych, w rozdziale nr 8

System Multimedialny brak jest okablowania dla rzutnika (kabel VGA, kable USB).

Czy te kable nie wchodzą w zakres wyceny?

Odpowiedź 9

Kable te nie wchodzą w zakres wyceny.

 

Pytanie 10

Pytanie: Czy Inwestor dopuszcza dopisanie w kosztorysie ofertowym dodatkowych

pozycji, w których ujęte zostaną dodatkowe roboty i materiały wynikające z

powyższych pytań?

Odpowiedź 10:

Inwestor nie dopuszcza dopisywania żadnych robót dodatkowych, gdyż roboty dodatkowe mogą być zlecone odrębną umową.

 

Pytanie 11

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że do wyceny należy przyjąć jedynie roboty oraz obmiary ujęte w przedmiarach robót;

Odpowiedź 11

Potwierdzamy że do wyceny należy ująć prace jedynie objęte w przedmiarze robót.

 

Pytanie 12

W przedmiarze robót budowlanych, w poz. 216 zamiast okna OW3 powinno być  ujęte okno OW1 (wg zestawienia) w ilośći 2 szt. – prosimy o poprawienie przedmiaru;

Odpowiedź 12

Przedmiar jest wykonany prawidłowo. Na rysunku architektury rys. A30 w pozycji nr 6 omyłkowo jest oznaczone okno OW1 winno być zgodnie w rysunkami rzutów okno o oznaczeniu OW3.

Przedmiar uwzględnia wykonanie tylko stolarki w części socjalnej. Cześć garażowa realizowana będzie w kolejnym etapie prac.

 

Pytanie 13

W przedmiarze robót budowlanych, w dziale stolarki nie zostało ujęte okno O4 – 1 szt. Prosimy o odpowiedź, czy powyższe okno należy ująć w wycenie; jeżeli tak prosimy o poprawienie przedmiaru;

Odpowiedź 13

Okna O4 nie należy ujmować w wycenie. Przedmiar uwzględnia wykonanie tylko stolarki w części socjalnej. Cześć garażowa realizowana będzie w kolejnym etapie prac.

 

Pytanie 14

Wg projekcie przewidziano wykonanie ścianek kartonowo-gipsowych z płyty GKBf jedynie w przypadku wydzielenia ogniowego, natomiast w przedmiarze podano: „zastosować płyty GK o odporności ogniowej we wszystkich pomieszczeniach a w pomieszczeniach mokrych płyta musi posiadać dodatkowo wodoodporność„ – prosimy o sprecyzowanie wymagań w tym zakresie;

Odpowiedź 14

W wycenie należy przyjąć założenia takie jak podano w przedmiarze robót.

 

Pytanie 15

W projekcie mowa o szpachlowaniu całej powierzchni płyt gk, prosimy o odpowiedź czy w wycenie należy przyjąć szpachlowanie całej powierzchni płyt gk czy tylko szpachlowanie złączy.

Odpowiedź 15

W wycenie należy przyjąć szpachlowanie  połączeń płyt i styków ze ścianami i stropem masą KNAUF Uniflott.

 

Pytanie 16

Czy aparaty grzewczo-wentylacyjne Volcano VR1 są już zamontowane, czy też przewiduje się ich montaż w III  etapie?

Odpowiedź 16

Aparaty Volcano VR1 nie są zamontowane. Ich montażu nie przewiduje się w III etapie.

 

Pytanie 17

Czy w wycenie należy przewidzieć biały montaż?

Odpowiedź 17:

W wycenie nie należy uwzględniać białego montażu. 

 

Pytanie 18

Czy należy uwzględnić w wycenie odwodnienia liniowe?

Odpowiedź 18:

W wycenie nie należy uwzględniać odwodnienia liniowego.

 

Pytanie 19

Występują znaczne rozbieżności ślepego kosztorysu elektrycznego z dokumentacją, proszę o określenie czym kierować się przy wycenie.

 

 

Odpowiedz 19

W wycenie należy się kierować przedmiarem robót elektrycznych. Ze względu na konieczność wykonywania prac etapami, zakres elektryczny wykonywany jest częściowo.

 

Pytanie 20

Brak w dokumentacji rysunków stacji transformatorowej i jej przyłączenia, czy stacja wchodzi w zakres budowy.

Odpowiedź 20

Stacja wchodzi w zakres budowy, lecz nie w zakres robót objętych w tym etapem prac. Trafostacja jest wykonywana niezależnie przez ENEA. W tym zakresie przewidziane jest wykonanie przyłącza od trafostacji do budynku i przyłącza pod agregat.

 

Pytanie 21

W opisie instalacji występuje agregat prądotwórczy 100kVA , czy zakup agregatu wchodzi w zakres budowy, jeżeli tak proszę o podanie przykładowego typu.

Odpowiedź 21

Zakup agregatu wchodzi w zakres budowy, lecz nie w zakres robót objętych w tym etapem prac.

 

Pytanie 22

Załączony przedmiar – załącznik nr 9a – przedmiar robót roboty budowlane i instalacje sanitarne. Brak pozycji dotyczących białego montażu czyli umywalki, zlewy, miski ustępowe, baterie, pisuary, natryski. Na załączonych rysunkach jest to uwzględnione. Pytanie takie czy trzeba dodać te pozycje i ile ma być sztuk umywalek, zlewów, misek ustępowych, pisuarów, natrysków.

Odpowiedź 22

Ze względu na konieczność wykonywania prac etapami, w obecnym zakresie nie przewiduje się białego montażu. Nie należy uwzględniać w wycenie dodatkowych pozycji.

 

Pytanie 23

W załączonym przedmiarze są 4 szt grzejników VK 22 500/480 natomiast na rysunku są tylko 2 szt. ile sztuk należy uwzględnić

Odpowiedź 23

W przedmiarze i na rysunkach są 4 szt. Grzejniki zaprojektowane są w pomieszczeniach:

-1.31  biuro – rezerwa (1 piętro), 

- 0.55- antresola (piętro w części garażowej)

 

Pytanie 24

Brak uwzględnionej pozycji separator oleju i piasku MiniPEK ST, na załączonym rozwinięciu kanalizacji sanitarnej cz.1 jest on widoczny, czy należy go uwzględnić w wycenie.

Odpowiedź 24

Separator MiniPEK ST – jest zamontowany. Nie należy uwzględniać separatora w wycenie.  

 

Pytanie 25

Proszę o wyjaśnienie treści zapisu SIWZ dotyczy rozdziału VII wadium:

9. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji  ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:

1)zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji)  zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności ,  których mowa w pkt 9 bez potwierdzenia tych okoliczności.

2)termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą.

Proszę o wskazanie jakiego pkt 9 to dotyczy.

Odpowiedź 25

Zamawiający informuje, iż nastąpił oczywisty błąd pisarski.

Po zmianie jest:

9. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji  ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:

1)zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji)  zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności ,  których mowa w ust 12 bez potwierdzenia tych okoliczności.

2)termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą.

 

Treść pytań wraz z wyjaśnieniami zostaną doręczone niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej zamawiającego www.kppspsrem.bip.net.pl.

 

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".