Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Śremie

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

ZMIANA TREŚCI SIWZ - 12.04.2013 r.

Śrem, dnia 12.04.2013 r.

 

PT.2370.17.2013

 

 

 

 

dotyczy : przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.000.000 euro pod nazwą : „III etap budowy strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie- Roboty budowlane , Roboty instalacyjne sanitarne,  Roboty instalacyjne elektryczne” PT.2370.3.2013

 

 

ZMIANA TREŚCI SIWZ

 

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia
29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.)  Zamawiający
w postępowaniu
na: „III etap budowy strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie-Roboty budowlane , Roboty instalacyjne sanitarne,  Roboty instalacyjne elektryczne” PT.2370.3.2013, zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a mianowicie:

1)

 

BYŁO:

ROZDZIAŁ VII WADIUM

1.       Wadium należy wnieść w wysokości 30.000,00 zł (słownie trzydzieści tysięcy złotych) w terminie do dnia 15.04.2013 r. do godziny 10.00. Decyduje data i termin wpływu środków do zamawiającego.

 

PO ZMIANIE JEST:

 

ROZDZIAŁ VII WADIUM

1.       Wadium należy wnieść w wysokości 30.000,00 zł (słownie trzydzieści tysięcy złotych) w terminie do dnia 19.04.2013 r. do godziny 10.00. Decyduje data i termin wpływu środków do zamawiającego.

 

2)

BYŁO:

 

ROZDZIAŁ IX  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY

13.    Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że:

1)    zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Śremie – Plac Straży Pożarnej 1, 63-100 Śrem pok. nr 401-Sekretariat, przetarg nieograniczony, "Oferta na III etap budowy strażnicy dla KP PSP w Śremie – Roboty budowlane, Roboty instalacyjne sanitarne, Roboty instalacyjne elektryczne”

1)    oraz „nie otwierać przed  dniem 15.04.2013 r. godz. 10:15” - bez nazwy i pieczątki wykonawcy;

2)     koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na wykonawcę, tak aby można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie.

 

 

PO ZMIANIE JEST:

 

ROZDZIAŁ IX  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY

14.    Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że:

2)    zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Śremie – Plac Straży Pożarnej 1, 63-100 Śrem pok. nr 401-Sekretariat, przetarg nieograniczony, "Oferta na III etap budowy strażnicy dla KP PSP w Śremie – Roboty budowlane, Roboty instalacyjne sanitarne, Roboty instalacyjne elektryczne”

3)    oraz „nie otwierać przed  dniem 19.04.2013 r. godz. 10:15” - bez nazwy i pieczątki wykonawcy;

4)     koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na wykonawcę, tak aby można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie.

 

3)

BYŁO

 

ROZDZIAŁ X    MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1.         Ofertę należy złożyć w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie, Plac Straży Pożarnej 1 63-100 Śrem w Sekretariacie pok. nr 401, w terminie do dnia 15.04.2013 r. do godz. 10:00.

2.         Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do zamawiającego.

3.         Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15.04.2013 r. o godz. 10.15 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie, Plac Straży Pożarnej 1, 63-100 Śrem, w pokoju nr 402.

Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.

  1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest przeprowadzane przez komisję przetargową powołaną Zarządzeniem  Nr 2/2013 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Śremie z dnia              08.03.2013 r.

 

PO ZMIANIE JEST:

 

ROZDZIAŁ X    MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1.       Ofertę należy złożyć w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie, Plac Straży Pożarnej 1 63-100 Śrem w Sekretariacie pok. nr 401, w terminie do dnia 19.04.2013 r. do godz. 10:00.

2.         Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do zamawiającego.

3.         Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19.04.2013 r. o godz. 10.15 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie, Plac Straży Pożarnej 1, 63-100 Śrem, w pokoju nr 402.

Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.

  1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest przeprowadzane przez komisję przetargową powołaną Zarządzeniem  Nr 2/2013 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Śremie z dnia              08.03.2013 r.

 

 

 Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i należy uwzględnić je w składanych ofertach.

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".