Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Śremie

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

ogłoszenie o zamówieniu - 30.07.2013 r.

Śrem: III etap budowy strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie Wzmocnienie istniejącej konstrukcji - słup Roboty budowlane i instalacyjne.
Numer ogłoszenia: 304446 - 2013; data zamieszczenia: 30.07.2013


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Śremie , Plac Straży Pożarnej 1, 63-100 Śrem, woj. wielkopolskie, tel. 61 2220720, 61 8984962, faks 61 8984962.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.kppspsrem.bip.net.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: III etap budowy strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie Wzmocnienie istniejącej konstrukcji - słup Roboty budowlane i instalacyjne..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest III etap budowy strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie przy ul. Grunwaldzkiej, dz. nr 2291, 2293 i 2294/2. - Wzmocnienie istniejącej konstrukcji -słup, roboty budowlane i instalacyjne Kody CPV Roboty budowlane CPV 45000000 - 7 ROBOTY BUDOWLANE Roboty ziemne CPV 45111200 - 0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE Betony konstrukcyjne, elementy CPV 45262310 - 7 ZBROJENIE CPV 45262300 - 4 BETONOWANIE CPV 45262311 - 4 BETONOWANIE KONSTRUKCJI Roboty izolacyjne CPV 45320000 - 6 ROBOTY IZOLACYJNE PRZECIWWILGOCIOWE, TERMICZNE, AKUSTYCZNE Wykończenie ścian, sufitów i posadzek CPV 45450000-6 ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE, POZOSTAŁE Obróbki blacharskie CPV 45260000-7 ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRYĆ I KONSTRUKCJI DACHOWYCH I INNE PODOBNE ROBOTY SPECJALISTYCZNE Szczegółowy przedmiot zamówienia określa: załącznik nr 9a do siwz - Przedmiar robót - wzmocnienie istniejącej konstrukcji - słup załącznik nr 9 b do siwz - Przedmiar robót - roboty budowlane i instalacyjne załącznik nr 10 do siwz - projekt -wzmocnienie istniejącej konstrukcji stropów w osi B/12 załącznik nr 11 do siwz - specyfikacje techniczne załącznik nr 12 do siwz - opis projektu, rzuty Zakres zamówienia obejmuje : Wzmocnienie istniejącej konstrukcji stropów w osi B/12: roboty ziemne,stopa fundamentowa,izolacja przeciwwilgociowa konstrukcja słupa Wykonanie wewnętrznej instalacji wody hydrantowej wykonanie instalacji wody hydrantowej na parterze i na piętrze Wykonanie izolacji loggie na piętrze w osi E1-I i osią 9-9 izolacja przeciwwilgociowa i termiczna loggie montaż obróbek blacharskich oraz rynny wraz z podłączeniem do istniejącej rury spustowej wykonanie wylewki betonowej loggii Montaż parapetów zewnętrznych okien aluminiowych w całym budynku z blachy stalowej tytan - cynk w kolorze RAL 9006, matowe.Wykonawca zapewnia na własny koszt transport odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji.Prace będące przedmiotem zamówienia będą wykonane z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, które powinny odpowiadać co do jakości wymogom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych Dz.U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm. Wykonawca dostarczy zamawiającemu materiały i urządzenia zalecane przez projektanta w dokumentacji technicznej lub równoważne. Pod pojęciem równoważne uważa się materiały i urządzenia, które posiadają takie same lub lepsze parametry jak materiały i urządzenia zalecane przez projektanta w zakresie wymagań: jakościowych, wydajnościowych, funkcjonalnych, eksploatacyjnych i niezawodnościowych..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.12.00-0, 45.26.23.10-7, 45.26.23.00-4, 45.26.23.11-4, 45.32.00.00-6, 45.45.00.00-6, 45.26.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 1.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości 500,00 zł (słownie pięćset złotych) w terminie do dnia 16.08.2013 r. do godziny 10.00 . Decyduje data i termin wpływu środków do zamawiającego. Wadium może być wnoszone: w pieniądzu - przelewem na konto Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie nr konta: SBL Śrem 27 9084 0003 0000 3772 2000 0002 z tytułem przelewu Wadium na przetarg nieograniczony na III etap budowy strażnicy- wzmocnienie istniejącej konstrukcji- słup, roboty budowlane i instalacyjne poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Kserokopię wadium (potwierdzenie przelewu lub kserokopię wadium w formie niepieniężnej) należy dołączyć do oferty. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w ust 12 bez potwierdzania tych okoliczności, termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym. Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez zamawiającego wykluczony a jego oferta odrzucona. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacji, gdy:wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, spowodował, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po jego stronie, wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw. Zamawiający zwróci wadium, jeśli wykonawca udowodni, że nastąpiło to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust 12 pkt 2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust 13, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. Na wniosek wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zamawiający zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy. W ofercie należy wpisać nr konta, na które zamawiający ma zwrócić wadium lub dołączyć do oferty upoważnienie do odbioru wadium przez wskazaną osobę.

III.2) ZALICZKI

 • przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum cztery roboty budowlane podobne do objętych przedmiotem zamówienia. Za robotę budowlaną podobną zamawiający uzna robotę budowlaną w zakresie objętym przedmiotem zamówienia o wartości brutto co najmniej 30.000,00 PLN każda, oraz wykaże, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • dysponują lub będą dysponować minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi. Kierownik budowy musi posiadać co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi, uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz przynależność do Izby Samorządu Zawodowego
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Posiadają dostęp do środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 30.000,00 PLN

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum cztery roboty budowlane podobne do objętych przedmiotem zamówienia. Za robotę budowlaną podobną zamawiający uzna robotę budowlaną w zakresie objętym przedmiotem zamówienia o wartości brutto co najmniej 30.000,00 PLN każda, oraz wykaże, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w ust 1 pkt 4 Rozdziału III siwz (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy), polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów (na zasadach określonych w ust 3 niniejszego rozdziału), wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w ust 2 pkt 5 niniejszego rozdziału dotyczącej tych podmiotów. W przypadku podmiotów, o których mowa w ust 4, przedkładane przez wykonawcę kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty. Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: ofertę cenową, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz, w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale IX ust 6 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział XVIII ust 2 siwz) oświadczenie według wzoru zawartego w załączniku nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do podpisania oferty albo reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (np. aktualny odpis z właściwego rejestru, pełnomocnictwo wraz z dokumentami potwierdzającymi, że osoba wystawiająca pełnomocnictwo jest do tego uprawniona). kserokopię dowodu wniesienia wadium w postaci przelewu pieniężnego lub kserokopia wadium wniesionego w innej formie kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o przekazany przez Zamawiającego przedmiar robót. (Kosztorys ofertowy ma jedynie charakter pomocniczy i nie podlega ocenie, służy do przedstawienia sposobu obliczenia ryczałtowej ceny oferty. Nie ujęcie przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym jakiejś pozycji określonej w przedmiarze lub błędne opisanie pozycji czy obmiaru, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania tych robót, przy czym Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu. Zamawiający uzna, że wykonawca skalkulował te roboty w innych pozycjach kosztorysu ofertowego.) wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Informacja o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy: Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Szczegółowo zmiany oraz warunki, w jakich Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy przedstawione są w załączniku nr 8 do SIWZ stanowiącym wzór umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.kppspsrem.bip.net.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Śremie 63-100 Śrem Plac Straży Pożarnej 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.08.2013 godzina 10:00, miejsce: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Śremie 63-100 Śrem Plac Straży Pożarnej 1 sekretariat pokój numer 401.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki

SIWZ - III etap - 30.07.2013 (187.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 (54.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 (32.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 5 (40kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 wykaz osob (33.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 7 oswiadczenie przetarg (37.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 8 - Projekt umowy (123kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załacznik nr 9a - Kosztorys_Słup_przedmiar robót (70.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załacznik nr 9a - Kosztorys_Słup_Ślepy (15.4kB) Zapisz dokument  
załącznik nr 9b - Roboty uzupełniające straż pożarna_przedmiar robót (141.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załacznik nr 9b - Roboty uzupełniające straż pożarna_ślepy (33kB) Zapisz dokument  
załacznik nr 10 - str tyt wzmocnienie istn_konstr_stropow (81.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załacznik nr 10 - rys k_01_rew_01 (88.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załacznik nr 10 - rys K_11_rew_01 (79.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załacznik nr 10 - rys K_14_rew_01 (79kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
złacznik nr 10 - rys K_22_Wzmocnienie_istn._konstrukcji_w osi B_12 (354.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 11 -_Specyfikacja -instalacje sanitarne (866.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załacznik nr 11 - _STWIORB Budowlana KP PSP ŚREM_ (286.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
opis PBW - woda (42.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
_A-04_500x950 PIĘTRO (11) (13.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
_PSP_Śrem_RZUT PARTERU_rys zamienny (4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
IWK02 - Rzu parteru - Instalacja wod.-kan (2.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
IWK03 - Rzu 1piętra - Instalacja wod.-kan (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
IWK05 - Rozwinięcie instalacji wody cz.1 (420.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
IWK06 - Rozwinięcie instalacji wody cz.2 (371.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".