Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Śremie

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

III etap budowy KP PSP w Śremie - kotłownia, roboty budowlane

Śrem: III etap budowy strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie przy ul. Grunwaldzkiej, dz. nr 2291, 2293 i 2294/2. - Kotłownia, Roboty budowlane
Numer ogłoszenia: 219731 - 2013; data zamieszczenia: 21.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Śremie , Plac Straży Pożarnej 1, 63-100 Śrem, woj. wielkopolskie, tel. 61 2220720, 61 8984962, faks 61 8984962.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.kppspsrem.bip.net.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: III etap budowy strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie przy ul. Grunwaldzkiej, dz. nr 2291, 2293 i 2294/2. - Kotłownia, Roboty budowlane.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest III etap budowy strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie przy ul. Grunwaldzkiej, dz. nr 2291, 2293 i 2294/2. - Kotłownia, Roboty budowlane Kody CPV Roboty budowlane CPV 45000000 - 7 ROBOTY BUDOWLANE CPV 45410000 - 4 TYNKOWANIE CPV 45442100 - 8 ROBOTY MALARSKIE CPV 45421000 - 4 STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA CPV 45450000 - 6 WYKOŃCZENIE ŚCIAN, SUFITÓW I POSADZEK Roboty instalacyjne sanitarne CPV 45330000 - 9 ROBOTY INSTALCYJNE WODNO - KANALIZACYJNE I SANITARNE CPV 45331000 - 6 INSTALOWANIE URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH, WENTYLACYJNYCH I KLIMATYZACYJNYCH CPV 45331100 - 7 INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA CPV 45331110 - 0 INSTALOWANIE KOTŁÓW Roboty instalacyjne elektryczne CPV 45310000 - 3 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH CPV 45311100 - 1 ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH CPV 45311200 - 2 ROBOTY W ZAKRESIE MONTAŻU OPRAW, OSPRZĘTU, URZĄDZEŃ I ODBIORNIKÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ. MONTAŻ ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH. Szczegółowy przedmiot zamówienia określa: załącznik nr 9a do siwz - Przedmiar robót - technologia kotłowni załącznik nr 9 b do siwz - Przedmiar robót - technologia kotłowni załącznik nr 9 c do siwz - Przedmiar robót - roboty budowlane załącznik nr 10 do siwz - projekty załącznik nr 11 do siwz - specyfikacje techniczne Zakres zamówienia obejmuje : Roboty budowlane wykonanie posadzek z płytek gresowych roboty tynkarskie sufitów licowanie ścian płytkami roboty malarskie - szpachlowanie ścian i sufitów, malowanie farbami emulsyjnymi montaż stolarki okiennej i drzwiowej Roboty instalacyjne technologia kotłowni Roboty instalacyjne elektryczne montaż rozdzielni RK wraz z zasilaniem instalacja oświetleniowa gniazd 230 i siłowa instalacja połączeń wyrównawczych Wykonawca zapewnia na własny koszt transport odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji. Prace będące przedmiotem zamówienia będą wykonane z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, które powinny odpowiadać co do jakości wymogom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.). Wykonawca dostarczy zamawiającemu materiały i urządzenia zalecane przez projektanta w dokumentacji technicznej lub równoważne. Pod pojęciem równoważne uważa się materiały i urządzenia, które posiadają takie same lub lepsze parametry jak materiały i urządzenia zalecane przez projektanta w zakresie wymagań: jakościowych, wydajnościowych, funkcjonalnych, eksploatacyjnych i niezawodnościowych..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.41.00.00-4, 45.44.21.00-8, 45.42.10.00-6, 45.33.00.00-9, 45.33.10.00-6, 45.33.11.00-7, 45.33.11.10-0, 45.31.00.00-3, 45.31.11.00-1, 45.31.12.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 35.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości 5.000,00 zł (słownie pięć tysięcy złotych) w terminie do dnia 06.11.2013 r. do godziny 10.00. Decyduje data i termin wpływu środków do zamawiającego. Wadium może być wnoszone: w pieniądzu - przelewem na konto Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie nr konta: SBL Śrem 27 9084 0003 0000 3772 2000 0002 z tytułem przelewu Wadium na przetarg nieograniczony na III etap budowy strażnicy-Kotłownia, Roboty budowlane poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Kserokopię wadium (potwierdzenie przelewu lub kserokopię wadium w formie niepieniężnej) należy dołączyć do oferty. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapła ty całej kwoty wadium nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w ust 12 bez potwierdzania tych okoliczności, termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym. Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez zamawiającego wykluczony a jego oferta odrzucona. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacji, gdy: wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, spowodował, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po jego stronie, wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw. Zamawiający zwróci wadium, jeśli wykonawca udowodni, że nastąpiło to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust 12 pkt 2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust 13, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.Na wniosek wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zamawiający zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy. W ofercie należy wpisać nr konta, na które zamawiający ma zwrócić wadium lub dołączyć do oferty upoważnienie do odbioru wadium przez wskazaną osobę.

III.2) ZALICZKI

 • przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum cztery roboty budowlane podobne do objętych przedmiotem zamówienia. Za robotę budowlaną podobną zamawiający uzna robotę budowlaną w zakresie objętym przedmiotem zamówienia o wartości brutto co najmniej 300.000,00 PLN każda, oraz wykaże, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • dysponują lub będą dysponować minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi. Kierownik budowy musi posiadać co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi, uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz przynależność do Izby Samorządu Zawodowego.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Posiadają dostęp do środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 300.000,00 PLN

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum cztery roboty budowlane podobne do objętych przedmiotem zamówienia. Za robotę budowlaną podobną zamawiający uzna robotę budowlaną w zakresie objętym przedmiotem zamówienia o wartości brutto co najmniej 300.000,00 PLN każda, oraz wykaże, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w ust 1 pkt 4 Rozdziału III siwz (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy), polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów (na zasadach określonych w ust 3 niniejszego rozdziału), wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w ust 2 pkt 5 niniejszego rozdziału dotyczącej tych podmiotów. W przypadku podmiotów, o których mowa w ust 4, przedkładane przez wykonawcę kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty. Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: ofertę cenową, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz, w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale IX ust 6 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział XVIII ust 2 siwz) oświadczenie według wzoru zawartego w załączniku nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do podpisania oferty albo reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (np. aktualny odpis z właściwego rejestru, pełnomocnictwo wraz z dokumentami potwierdzającymi, że osoba wystawiająca pełnomocnictwo jest do tego uprawniona). kserokopię dowodu wniesienia wadium w postaci przelewu pieniężnego lub kserokopia wadium wniesionego w innej formie kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o przekazany przez Zamawiającego przedmiar robót. (Kosztorys ofertowy ma jedynie charakter pomocniczy i nie podlega ocenie, służy do przedstawienia sposobu obliczenia ryczałtowej ceny oferty. Nie ujęcie przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym jakiejś pozycji określonej w przedmiarze lub błędne opisanie pozycji czy obmiaru, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania tych robót, przy czym Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu. Zamawiający uzna, że wykonawca skalkulował te roboty w innych pozycjach kosztorysu ofertowego.) wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Informacja o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy: Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Szczegółowo zmiany oraz warunki, w jakich Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy przedstawione są w załączniku nr 8 do SIWZ stanowiącym wzór umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.kppspsrem.bip.net.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: KP PSP Śrem, Pl. Straży Pożarnej 1, 63-100 Śrem.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.11.2013 godzina 10:00, miejsce: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Śremie Plac Straży Pożarnej 1, 63-100 Śrem sekretariat pokój numer 401.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Załączniki

projekt (9.9MB) Zapisz dokument  
Przedmiar prac _budowlany_PSP_A (200.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PSP Śrem-kotłownia PRZEDMIAR (90.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PSP Śrem-kotłownia-instalacje elektryczne PRZEDMIAR (68.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
specyfikacja_bud_etap V (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
specyfikacja_inst_elektryczne (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
specyfikacja_technologia_kotlowni (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ - III etap - kotłownia (186.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 (55kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 (28kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 5 (40kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 wykaz osob (33kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 7 oswiadczenie przetarg (37.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 8 - Projekt umowy (122.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".