Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Śremie

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykluczeniu wykonawców i odrzuceniu oferty

Śrem, dnia 15.11.2013 rok

 

PT.2370.33.10.2013

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.000.000 euro pod nazwą

                  III etap budowy strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie, Kotłownia, Roboty Budowlane PT.2370.33.2013”

 

 

I. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 poz 907) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia w pod nazwą
III etap budowy strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w, Kotłownia, Roboty budowlane  PT.2370.33.2013 dokonano wyboru najkorzystniej oferty.

 

 

W postępowaniu złożono 4 oferty.

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

wartość brutto

1.

 

INSTALNAG SP. C. B.R. NAGEL

ul. Piaskowa 14

64-100 Leszno

 

fax:65 520 47 16

e:mail: instalnag@instalnag.pl

 

 

327.565,17 zł

pkt 97

 

2.

 

POSBAU S.A.

BUDOWNICTWO UPRZEMYSŁOWIONE

ul. Żmigrodzka 41/49

60-171 Poznań

 

fax: 61 867 17 32

e:mail: posbau@posbau.pl

 

 

317.043,10 zł

pkt 100

3.

 

INWEST LIM Sp. z o.o. sp. k.

ul. Grunwaldzka 475, 62-064 Plewiska

 

fax: 616536694

e:mail: markar@info.net.pl

 

394.045,03 zł

pkt 80

4.

 

MONTOPLAST

FIRMA BUDOWLANO-INSTALACYJNA

Ul. H. Szafran 3

60-693 Poznań

 

fax:61842 29 47

e:mal: biuro@montoplast.com.pl

 

331.151,71 zł

odrzucono art. 24 ust 4 ustawy Pzp

 

 

Wybrano ofertę nr 2:

POSBAU S.A.

BUDOWNICTWO UPRZEMYSŁOWIONE

ul. Żmigrodzka 41/49

60-171 Poznań

 

Wartość brutto za cały okres trwania umowy – 317.043,10 zł brutto

 

uzasadnienie

 

Oferta zgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Jedynym kryterium wyboru była cena.

 

II. W toku prowadzonego postępowania w formie przetargu nieograniczonego pod nazwą III etap budowy strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie, Kotłownia, Roboty budowlane PT.2370.33.2013  Zamawiający na podstawie art. 24 ust 2 pkt. 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz 907 .) wykluczył ofertę nr 4 złożoną przez  MONTOPLAST Firma Budowlano- Instalacyjna ul. H. Szafran 3, 60-693 Poznań z ceną oferty 331.151,71  zł brutto.

Zgodnie z art. 24 ust 4 ustawy Pzp ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

uzasadnienie

 

w toku badania przez Zamawiającego złożonych ofert na III etap budowy strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie, Kotłownia, Roboty budowlane, którego otwarcia dokonano w dniu 06.11.2013 g. 10:15 Zamawiający stwierdził niezgodność złożonej  oferty nr 4 z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W rozdz. III ust 1  SIWZ Zamawiający wymagał  złożenia oświadczeń i dokumentów, m.in. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych  środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy (na kwotę nie niższą niż 300.000,00 pln) wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W złożonej ofercie na stronie numer 13 została umieszczona opinia bankowa Bank Pekao z dnia 22.10.2013 r., z której nie wynika, iż firma posiada środki finansowe lub zdolność  kredytową  na kwotę nie niższą niż 300.000,00 PLN. Z kolei na stronie numer 14-16 oferty załączona  jest umowa lokaty nr 1000791075 z dnia 23.01.2013 r. zawarta pomiędzy Panem Telesforem Cielek, a Santander Consumer Bank S.A., która nie jest właściwym tj. zgodnym z „ Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz  form, w jakich te dokumenty mogą być składane”, dokumentem potwierdzającym przedmiotowe wymagania.

W celu rzetelnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający na podstawie art. 26 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2013 poz 907)  wezwał oferenta do uzupełnienia dokumentów, w terminie do dnia 15.11.2013 r. godz.12:00. Na podstawie złożonej przez Wykonawcę informacji , nie można stwierdzić spełnienia  warunków udziału w postępowaniu, gdyż w/w dokument nadal nie spełnia wymaganych warunków udziałów w postępowaniu określonych w Roz III ust 1 SIWZ.

 

Zważywszy powyższe orzeczono jak w sentencji.

 

III. Zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz 907) umowy w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem do Wykonawcy z uwzględnieniem art. 183 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz 907).

 

W związku z powyższym zaprasza się firmę POSBAU S.A. BUDOWNICTWO UPRZEMYSŁOWIONE, ul. Żmigrodzka 41/49, 60-171 Poznań w dniu 21.11.2013 rok godz.12:00 do siedziby Zamawiającego tj. KP PSP Śrem, Pl. Straży Pożarnej 1, 63-100 Śrem, celem podpisania umowy.

 

                  Na podstawie art. 27 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2013 poz 907 )  Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania pisma na numer faksu Zamawiającego  tj. 61 8984962.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egz. nr 1 – adresat

Egz. nr 2 – a/a

Wyk. H.R.

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".