Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Śremie

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykluczeniu wykonawców i odrzuceniu oferty

Śrem, dnia 27.06.2016 r.

 

Sprawa numer :PT.2370.6.2016

                 

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego pod nazwą „VI etap budowy strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie

 – Zagospodarowanie terenu” PT.2370.6.2016”

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTTNIEJSZEJ OFERTY, WYKLUCZENIU WYKONAWCÓW I ODRZUCENIU OFERTY

 

 

I.             Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 rok poz 2164) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu  o udzielenie zamówienia w pod nazwą VI etap budowy strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie- Zagospodarowane terenu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1- Konsorcjum: Lider – PUH Ewa Błaszczyk, Ul. Poznańska 42, 63-040 Nowe Miasto, Partner–Matejko Development Sp z o.o., Ul. Poznańska 99 , 60-160 Poznań. Wartość brutto za cały okres trwania umowy wyniosła 1.089.952,10 zł brutto (słownie: jeden milion osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote 10/100), natomiast termin wykonania przedmiotu zadania zobowiązano się wykonać w terminie do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 

 

uzasadnienie

 

Oferta odpowiada wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ustawie Pzp oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów z pośród innych złożonych ofert w przedmiotowym postępowaniu, w kryterium najniższej ceny i terminu wykonania przedmiotu zamówienia

 

W postępowaniu złożono 3 oferty.

 

Nr ofert

y

Nazwa Wykonawcy

wartość brutto /

termin wykonania przedmiotu zamówienia / ilość uzyskanych punktów

1.

 

Konsorcjum: Lider - Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe

Ewa Błaszczyk

Ul. Poznańska 42

63-040 Nowe Miasto n/Wartą

Partner - Matejko Development Sp z o.o.

Ul. Poznańska 99

60-160 Poznań

Tel 506142747

E:mail: wolicawilczki@onet.pl

 

 

1.089.952,10 zł brutto

4 miesiące od dnia podpisania umowy

100 pkt

2.

 

INWEST LIM  SP. Z O.O. SP.K.

Ul. Grunwaldzka 475

62-064 Plewiska

Tel. 616536694

E:mail: info@inwestlim.pl

 

1.344.105,62 zł brutto

4 miesiące od dnia podpisania umowy

84,87 pkt

3.

 

Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa

INWEST- BRUK

Paweł Tomczyk

Ul. Ogrodowa 2a

63-100 Śrem

Tel.  602 251 731

E:mail: mpbruk@wp.pl

 

Wykonawca wykluczony art. 24 ust 2 pkt 2 ustawy Pzp

Oferta odrzucona art. 24 ust 4 ustawy Pzp

 

 

II.            Zamawiający zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia, iż na podstawie art. 24 ust 2 pkt. 2 ustawy Pzp został wykluczony
z przedmiotowego postępowania wykonawca
Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa INWEST- BRUK Paweł Tomczyk Ul. Ogrodowa 2a, 63-100 Śrem.

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się na podstawie  art. 24 ust 4 ustawy Pzp za odrzuconą.

 uzasadnienie

zgodnie z rozdziałem VII ust 1 SIWZ Zamawiający żądał od wykonawców wniesienia wadium. Wadium należało wnieść w wysokości 20.000,00 zł ( słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) w terminie do dnia 16.06.2016 r. do godz. 10:00.

Wykonawca wniósł wadium po terminie składania ofert, a mianowicie dnia 16.06.2016 rok godz. 11:27:06.

W związku z tym, iż Wykonawca nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert , Zamawiający wykluczył w/w Wykonawcę z przedmiotowego postępowania.

 

Zważywszy powyższe orzeczono jak w sentencji.

 

III.           Zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 rok poz 2164 ) umowy   w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust 2 do Wykonawcy z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz 2164 )

 

W związku z powyższym zaprasza się firmę:

Konsorcjum:

Lider – PUH Ewa Błaszczyk

Ul. Poznańska 42

63-040 Nowe Miasto

Partner–Matejko Development Sp z o.o.

Ul. Poznańska 99

60-160 Poznań

w dniu 04.07.2016 rok godz.12:00 do siedziby Zamawiającego tj. KP PSP Śrem, Pl. Straży Pożarnej 1, 63-100 Śrem, celem podpisania umowy.

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".