Zamknij okno

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Śremie Wersja do druku Drukuj dokument

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Zasady funkcjonowania 

 

 

SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW


Wszystkie sprawy przyjmowane są i załatwiane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla zespolonej administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 161 poz. 1109) oraz KPA.


Do rozpatrzenia prowadzonych spraw stosuje się również:

- Ustawę o ochronie przeciwpożarowej,

- Rozporządzenie w sprawie czynności kontrolno – rozpoznawczych z zakresu ochrony  
  przeciwpożarowej oraz osób uprawnionych do ich przeprowadzania,

- Rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego,

- Ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

- Kodeks karny,

- Ustawę Prawo Budowlane.


·         Przyjmowaniem korespondencji jawnej zajmuje się kancelaria. Na każdej korespondencji wpływającej pracownik kancelarii nanosi datę wpływu i numer z dziennika korespondencyjnego a następnie przedkłada naczelnikowi jednostki organizacyjnej do dekretacji i dalszych poleceń w danej sprawie. Korespondencja zadekretowana zostaje przekazywana przez pracownika kancelarii do właściwych komórek organizacyjnych za pokwitowaniem w dzienniku korespondencji w celu załatwienia sprawy. Pisma pilne i terminowe, telegramy i faksy po uprzedniej dekretacji przez kierownika jednostki organizacyjnej doręcza się adresatowi bezzwłocznie. Przestrzeganie zasady szybkiego i sprawnego obiegu pism ułatwia terminowe i właściwe załatwienie


·         Kancelaria rejestruje:

           - pocztę zwykłą,

           - wpływy faksów i telegramów,

           - faktury, rachunki i noty nadesłane do zapłaty – w dzienniku korespondencyjnym

·         Rejestracji nie podlegają:
- publikacje (gazety, czasopisma, książki, afisze, ogłoszenia, prospekty itp.)
- potwierdzenia odbioru, które dołącza się do akt właściwej sprawy,
- zaproszenia, życzenia itp.

 

·         Każda wpływająca korespondencja podlega rozpatrzeniu i udzieleniu odpowiedzi. Zgodnie z instrukcją kancelaryjną stosuje się załatwienie sprawy drogą pisemną. Pracownik przygotowuje projekt pisma załatwiającego sprawę. Projekt ten wraz z aktami sprawy przedkłada do wglądu aprobującemu, który sprawdza prawidłowość projektowanego załatwienia sprawy i po akceptacji zwraca go referentowi celem sporządzenia czystopisu. Przygotowaną odpowiedź w sprawie przedkładana jest kierownikowi jednostki organizacyjnej do podpisu.

 

·         Podpisana dokumentacja zostaje przekazana do sekretariatu. Sprawy załatwione przekazuje się adresatowi osobiście za pokwitowaniem lub drogą pocztową. Sposób i datę załatwienia sprawy odnotowuje pracownik sekretariatu w dzienniku korespondencji wysłanej. Kopia pisma wraz z całą dokumentacją w danej sprawie wraca do referenta prowadzącego sprawę z odpowiednią adnotacją.

 W zakresie funkcjonowania komendy zapewniono:

- stosowania instrukcji kancelaryjnej,

- przestrzeganie przepisów prawnych w tym kodeksu postępowania
  administracyjnego i innych,

- organizację przyjmowania w komendzie interesantów (stron),

- wymagane druki, pieczęcie oraz stemple,

- archiwizowanie dokumentów,

- rozpatrywanie wpływających skarg, wniosków i zażaleń.Źródło informacji:
Mirosław Goryński
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2005-07-07 07:42:54
Ostatnia zmiana:
2008-09-10 00:40:28